Splošni pogoji poslovanja v prometu z nepremičninami

1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

 1. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba.
 2. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe.

2. STORITVE POSREDOVANJA PRI NAKUPU, PRODAJI OZ. MENJAVI NEPREMIČNINE
Na podlagi pogodbe o posredovanju nakupa, prodaje oz. menjave nepremičnin se nepremičninska družba zavezuje opraviti naslednje storitve:

 1. Vzpostavljanje stika med naročiteljem in tretjo osebo, ki se bo z naročiteljem pogajalal o sklenitvi prodajne oz. menjalne pogodbe.
 2. Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (z ogledom preveriti ali ima nepremičnina očitne napake oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost ali ceno nepremičnine).
 3. Preverjanje pravnega stanja nepremičnine (lastništvo, morebitne stvarne ali druge pravice tretjih oseb na nepremičnini)
 4. Posredovanje pri pogajanjih ter pripravi za sklenitev pravnega posla.
 5. Sestava prodajne oz. menjalne pogodbe.
 6. Priprava predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini, če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo.
 7. Trženje predmetne nepremičnine vključno z oglaševanjem.
 8. Zagotovitev navodil za veljavno sklenitev pogodbe
 9. Druge storitve za katere se nepremičninska družba in naročitelj posebej pisno dogovorita v pogodbi o posredovanju.

3. STORITVE PRI POSREDOVANJU NAJEMA OZIROMA ODDAJE NEPREMIČNINE
Na podlagi pogodbe o posredovanju pri najemu oziroma oddaji nepremičnin se nepremičninska družba za provizijo opredeljeno v točkah 4.2. do 4.3 zavezuje opraviti naslednje storitve:

 1. Vzpostavljanje stika med naročiteljem in tretjo osebo, ki se bo z naročiteljem pogajala o sklenitvi najemne pogodbe.
 2. Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (z ogledom preveriti ali ima nepremičnina očitne napake oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost ali višino najemnine).
 3. Preverjanje pravnega stanja nepremičnine (lastništvo, morebitne stvarne oz. druge pravice tretjih oseb na nepremičnini).
 4. Trženje predmetne nepremičnine vključno z oglaševanjem.
 5. Posredovanje pri pogajanjih in pripravi za sklenitev pogodbe.
 6. Na podlagi pogodbe o posredovanju se nepremičninska družba za posebno plačilo zavezuje zagotoviti tudi sestavo najemne pogodbe, če je s pogodbo tako dogovorjeno.

4. PROVIZIJA

 1. V primeru posredovanja pri nakupu oz. prodaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini 4 % + DDV pogodbene vrednosti, če se stranki s pogodbo ne dogovorita za nižjo provizijo. Kadar nepremičninska družba posreduje za obe stranki (kupca in prodaj1alca), ima od vsake stranke pravico zahtevati plačilo polovice provizije.
 2. V primeru posredovanja pri najemu oz. oddaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini dveh mesečnih najemnin + DDV. Kadar nepremičninska družba posreduje za obe stranki (najemnika in najemodajalca), ima od vsake stranke pravico zahtevati plačilo polovice provizije, v kolikor s pogodbo o posredovanju ni dogovorjeno drugače.
 3. S plačilom provizije so kriti stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanje stanja nepremičnine, pogajanja in priprave na skenitev najemne ali prodajne pogodbe, zlasti stroški za dejanja sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine; vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev; ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo); pisna opozorila, obvestila, potrdila; ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami; oglaševanje prodaje oz najema ali oddaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način; seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo; prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja; ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine; seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake; telefonsko komuniciranje s strankami; sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.
 4. Dodatne storitve
   
  Dodatne storitve
  1. priprava predloga za posamezni vpis oz. Izbris pravice v zemljiški knjigi 50,00 €
  2. priprava predloga za vzpostavitev zemljiško knjižne listine 150,00 €
  3. ureditev zemljiškoknjižnega stanja do 600,00 €
   4. manipulativni stroški za pridobivanje ali vlaganje listin 12,50 €
  5. zemljiškoknjižni izpisek plačilo sodne takse ( po veljavni tarifi )
  6. elektronski vpogled v zemljiškoknjižni izpisek plačilo sodne takse ( po veljavni tarifi )
  7. načrt parcele (mapna kopija) plačilo upravne takse ( po veljavni tarifi )
  8. lokacijska informacija / potrdilo o namenski rabi plačilo upravne takse ( po veljavni tarifi )
  9. zagotovitev izdelave cenilnega elaborata plačilo po izstavljenem računu izvedenca;cenilca
  10. sestava zahtevnejših pogodb do 300,00 €
  11. sestava najemne pogodbe 250,00 €
  12. ura svetovanja 60,00 €
  Cene ne vključujejo 20% DDV. 

  Veljavnost cenika od 1.6.2009

 5. Nepremičninska družba pridobi pravico do provizije za posredovanje pri prodaji, najemu oz. oddaji nepremičnine in do plačila stroškov sestave najemne pogodbe, ko je sklenjena najemna, prodajna oz. menjalna pogodba za nepremičnino, za katero je posredovala.

Izrazi v splošnih pogojih pomenijo:

 • Nepremičninska družba – 2PR d.o.o, Slomškova 10, Rodica 1230 Domžale
 • Naročitelj - stranka, ki je z nepremičninsko družbo sklenila pogodbo o posredovanju
 • Pogodba o posredovanju - pogodba, s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji oz. najemu določene nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje nepremičninski družbi plačati provizijo, če bo pogodba sklenjena, če ni dogovorjeno drugače.
 • Tretja oseba: Oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.
 • Provizija: plačilo za posredovanje pri prodaji, najemu oz. oddaji nepremičnine. Domžale, 06.5.2009